skip to Main Content

De Adviesraad slaat een brug tussen de inwoners en de Gemeente. Zij zorgt ervoor dat de behoeften en opvattingen van de inwoners door de Gemeente op een onafhankelijke manier gehoord worden.

De taak van de adviesraad is het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over voorstellen tot gemeentelijke regelgeving, beleid, plannen en de uitvoering daarvan op het terrein van het sociaal domein, te weten: de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet en de Participatiewet.

Je kan dan denken aan welzijn en zorg, jeugdhulp, werk en inkomen, armoedebeleid enzovoort. Gewoon een veelheid aan zaken die van belang zijn voor het sociale beleid van de Gemeente jegens haar bewoners.

Het is dan ook van belang dat betrokken inwoners van de gemeente Roosendaal vanuit hun eigen ervaring of beroep mee willen denken over deze onderwerpen.

Wellicht dat dit ook iets voor jou is. Je hoeft niet op alle gebieden deskundig te zijn. De samenstelling van de adviesraad is zodanig dat er verschillende deskundigheden in vertegenwoordigd zijn. Dat kan zijn uit ervaring met een bepaalde problematiek, vanuit je werk of uit omgeving, onderzoek, enzovoorts.

De adviesraad streeft naar een afgewogen samenstelling van mensen van verschillende leeftijden en achtergronden, professionals en geïnteresseerden.

Back To Top