De leden van de Adviesraad verrichten hun taken als vrijwilliger en worden hiervoor niet betaald. Zij hebben geen bindingen met bepaalde organisaties die in het sociaal domein opereren. Ook zijn ze onafhankelijk van de gemeente. Kortom, de leden zijn onafhankelijk. Zij kennen het werkveld vanuit hun vroegere werkzaamheden of doordat ze gebruikmaken of hebben gemaakt van producten en diensten.

Leon Brooijmans
Email: leon.brooijmans@adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl

Ik ben lid van de Adviesraad gezien mijn belangstelling voor het welzijn en functioneren van de inwoners van Roosendaal. Ik ben werkzaam geweest bij de WVS groep als uitvoerder en was lid van de ondernemingsraad. Ik ben lid geweest van verschillende organisaties zoals cliëntenraad, AB Waterschap, Bondsraad Consumentenbond en Vakbond.

Hilja van Eekelen
Email: hilja.van.eekelen@adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl

Ik ben sociaal pedagogisch hulpverlener. Ik heb met name ervaring in de gehandicaptenzorg. Ook heb ik de opleiding management in de zorg voltooid. Op dit moment ben ik thuis en zorg ik voor mijn gezin. Dit is niet geheel een eigen keuze geweest; mijn contract is niet verlengd wegens bezuinigingen. De Adviesraad is voor mij een manier om toch mijn steentje bij te dragen in ‘zorgland’ Roosendaal. Het is namelijk makkelijk om ergens iets van te vinden, maar op deze manier wil ik ook werkelijk iets doen en betekenen voor een ander en voor Roosendaal als stad. Ik zal me met name richten op het zorg- en welzijnsaspect aanzien daar mijn ervaringen liggen.

Jan Huige
Email: jan.huige@adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl

Ik ben socioloog en werkzaam geweest in de preventieve gezondheidszorg (zoals kruiswerk, thuiszorg en tandheelkunde). Ik ben in verschillende bestuurscolleges actief geweest (Provinciale Jeugdraad Utrecht, Welzijnsstichting Heerlen, Vaste Commissie voor GVO van de Nationale Raad Volksgezondheid in Zoetermeer, Thuiszorg West-Brabant, Regionaal Platform Consumenten- en Patiëntenbelangen, gemeentelijke commissies). Ik heb over verschillende onderwerpen gepubliceerd en ben gepromoveerd met een biografie over een West-Brabantse huisarts. Ik neem deel aan de Adviesraad om te proberen iets van mijn werkervaring en bestuurlijke activiteiten voor de Roosendaalse situatie bruikbaar te maken.

Louis van de Meugheuvel
Email: louis.van.de.meugheuvel@adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl

Ik ben orthopedagoog en was werkzaam in verschillende vormen van (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Ik ben in verschillende functies werkzaam geweest in het onderwijs. Door mijn werkzaamheden had ik vaak contacten met zorgverleners in de Jeugdzorg. Ik wil in de Adviesraad de belangen van jongeren, die het niet voor de wind gaat, blijven behartigen zodat ook zij een goede toekomst kunnen realiseren.

Edwin Stallaert
Email: edwin.stallaert@adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl

Ik kom oorspronkelijk uit het bedrijfsleven en ben werkzaam geweest als bedrijfsdirecteur. Na een herseninfarct was voortzetting van die functie niet meer mogelijk. Ik heb er toen voor gekozen mij als vrijwilliger in te zetten voor de maatschappij. Ik ben begonnen met huiswerkbegeleiding voor allochtone kinderen, ben daarna lid geworden van de cliëntenraad bij MEE en TWB. Ik ben daarnaast lid geweest van verschillende andere organisaties.

Catharina Breewel-Wakker
Email: catharina.breewel.wakker@adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl

Ik ben lid van de Adviesraad om met mijn kennis en kunde iets te kunnen betekenen voor de inwoners van de gemeente Roosendaal. Mijn werkervaring en kennis is opgebouwd door o.a. werkzaamheden bij Sociale Zaken van diverse gemeenten en het volgen van werkgerelateerde opleidingen op het gebied van Sociale Zekerheid en wetgeving alsmede Schuldhulpverlening. Ik werk als taalvrijwilliger om te kunnen bijdragen aan de bestrijding van laaggeletterdheid . Ik ben een gedreven persoonlijkheid, als lid hoop ik iets te kunnen bijdragen aan de bestrijding van armoede, laaggeletterdheid en sociale participatie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente Roosendaal