Notulen Mei

Voorzitter:  Jan Huige
Notulist:  Catharina Breewel-Wakker
Aanwezig: Jan Huige, Edwin Stallaert, Hilja van Eekelen-Hol, Catharina Breewel-Wakker, Leon Brooijmans
Afwezig: Louis van de Meugheuvel, Claudia Noteboom-Moerland

 

 

 1. Opening

De vergadering wordt op 9 april 2018, om 19.30 uur geopend door de voorzitter.

 

 1. Mededelingen

Claudia is wegens gezondheidsproblemen niet aanwezig.

Er is een uitnodiging ontvangen voor de afscheidsreceptie van de wethouders Van Poppel, Schenk en Verbraak. Afscheidsreceptie is woensdag 23 mei 2018, 17.30 – 19.30 uur in Schouwburg De Kring. Leon regelt een afscheidscadeau namens de ASDR. Een aantal leden ASDR geven aan de afscheidsreceptie te zullen bijwonen.

 

 1. Verslag van de vergadering van 9 april jl.

Geen opmerkingen over het verslag.

 

Aktielijst:

Punt 1 en 2 worden behandeld onder agendapunt 5.

Punt 3 Gesprek met RoGeP heeft 2 mei jl. plaatsgevonden. Kort verslag hiervan is verstuurd naar de adviesraadleden.

Punt 4 Claudia heeft laten weten dat er op dit moment er helaas niemand van communicatie is die kan meedenken over het onderwerp Wegwijs. Dit heeft te maken met het aantal uren dat beschikbaar is. Dit is wel aangekaart als knelpunt, maar een oplossing op korte termijn is niet te verwachten. Misschien beter om te kijken naar een andere insteek.

Punt 5 Naam ambtenaar Lizette Ernest.

Punt 6 wordt behandeld onder agendapunt 13.

Punt 7 en 8 worden behandeld onder agendapunt 14.

Punt 9 Catharina heeft inmiddels zitting in de cliëntenraad Werkplein namens ASDR.

Punt 10 abusievelijk vermeld in de aktielijst als 7. Hierop dient nog antwoord te komen van Claudia.

 

 1. Voortgang contacten met de gemeente Roosendaal

Op 17 april jl. zou Jan een gesprek hebben met mw. Ankie Hendriks, hoofd team Maatschappij gemeente Roosendaal, en Claudia Noteboom over de ASDR. Door de ziekte van Claudia is dit gesprek niet doorgegaan. Er is tot op heden nog geen nieuwe afspraak gepland. Jan zal contact opnemen met Ankie Hendriks om een nieuwe afspraak te maken.

Tevens dient er voor de zomerperiode een afspraak gemaakt te worden met de nieuwe wethouder Klaar Koenraad (portefeuille: duurzaamheid, zorg, volksgezondheid en bestuurlijke vernieuwing), om kennis te maken en afspraken te maken over wederzijdse verwachtingen. Jan zal een afspraak maken na beëdiging van de wethouder.

 

 1. Voortgang twee hoofdprojecten

Participatie:

Catharina gaat een afspraak maken met Lizette Ernest. Edwin en Hilja hebben aangegeven bij het gesprek aanwezig te willen zijn. Wanneer datum en tijdstip bekend zijn, wordt dit aan hun kenbaar gemaakt en kunnen zij aansluiten bij het gesprek. Met Lizette Ernest zal dan gesproken worden over de onderzoeksvragen.

Jan vraagt zich af of er gekeken is naar het functioneren van adviesraden in andere gemeenten. Hoe zij tot gevraagde en ongevraagde adviezen komen. Catharina geeft aan dat veel informatie te raadplegen is op de website van de Koepel van Adviesraden. Tevens zal er op een later tijdstip ook contact gezocht worden met andere adviesraden in het sociaal domein. Hoe pakken zij het aan?

Het plan participatie wordt door de overige adviesleden als een goed geschreven plan ervaren.

 

Communicatie:

Er is voorgesteld onderzoek te laten verrichten door Tranzo, wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn. Keuze voor derde partij, heeft te maken met dat de onderzoekers geen deel uit maken van de Roosendaalse samenleving. Met een objectieve benadering richting; Wat gaat goed? en Wat is voor verbetering vatbaar?. Eventueel zou een student van de Avans Hogeschool, studierichting SJD het onderzoek kunnen doen als afstudeerproject.

Wethouder Van Poppel heeft destijds toezegging gedaan bereid te zijn extra middelen vrij te maken voor onderzoek naar de wijze waarop Wegwijs Roosendaal communiceert met zijn inwoners. Een punt om mee te nemen naar het gesprek met de nieuwe wethouder. Hoe is haar visie?

 

 1. Financiën

Louis is degene die binnen de ASDR declaraties afhandelt zoals reiskosten/parkeerkosten.

Vergoeding van parkeergeld voor een vergadering in Etten-Leur vindt plaats door een mailtje naar Louis met als bijlage factuur/parkeerticket. Tevens is € 0,35 per km afgesproken voor reiskosten als onbetaald vrijwilliger. (notulen 16 februari 2017)

 

 1. Koepel van Adviesraden

Op vrijdag 25 mei aanstaande heeft de Koepel van Adviesraden zijn ALV, dit jaar gecombineerd met een speciaal inspiratieprogramma. Locatie is Bartholomeus in de Wijk in Utrecht. Gratis voor leden van de Koepel van Adviesraden.

Catharina gaat niet naar deze bijeenkomst wegens andere verplichtingen.

23 juni aanstaand organiseert de Koepel van Adviesraden een introductietraining voor nieuwe raadsleden in Dordrecht.  Kosten € 75,00 p.p. (excl. BTW). De training is alleen toegankelijk voor leden van de Koepel van Adviesraden. Onderwerpen:

 1. Introductie in het sociaal domein
 2. Rol en taak adviesraad sociaal domein binnen de gemeente
 3. Rol en taak lid van de adviesraad
 4. Invulling adviesfunctie
 5. Hoe zit het netwerk van een (lid van) adviesraad sociaal domein eruit?

Catharina heeft zich voor deze training aangemeld.

Er staan later dit jaar nog 2 regionale bijeenkomsten gepland door de Koepel van Adviesraden, in samenwerking met Movisie, over de rol en positie van adviesraden in tijden van transformatie. Data zijn op dit moment nog niet bekend.

 

 1. RoGeP

Het gesprek is door zowel de RoGeP als de deelnemende leden van de ASDR als positief ervaren. Kort verslag van het gesprek is verstuurd naar de adviesraadleden op 3 mei jl.

Jan heeft in het gesprek met de RoGeP de suggestie gedaan om in gezamenlijkheid (RoGeP en ASDR) een werkbezoek af te leggen aan basisschool de Kroevendonk en daarbij de vraag centraal te stellen hoe we als ondersteunende organisaties meer bekendheid kunnen geven aan dit toch redelijk unieke initiatief binnen het Roosendaalse. Er is inmiddels een afspraak gemaakt met de directeur van basisschool de Kroevendonk, Teun Dekker, op 28 mei om in een vooroverleg te bekijken, hoe het programma voor zo’n middag of avond ingevuld kan worden.

 

 1. Verslag NAR

Medio mei start de armoederegisseur, Gerty Buurmans. Voorgesteld wordt dat de ASDR Gerty Buurmans uitnodigt voor een kennismaking tijdens de ASDR vergadering van september 2018 of oktober 2018. Catharina zal bij Claudia de contactgegevens van Gerty Buurmans opvragen en haar t.z.t. uitnodigen.

 

 1. Verslag bijeenkomst met Mantelzorg Adviesraad Roosendaal

De voorzitter Matthijs van der Noordt ontvangt graag een uitnodiging voor het bijwonen van een vergadering van de ASDR. Leon zal Matthijs een uitnodiging sturen voor de vergadering van maandag 4 juni aanstaande.

 

 1. Armoede in de klas

Ter kennisname. Geen verdere actie wordt op dit moment ondernomen.

 

 1. Onderbetalende gemeenten m.b.t. de thuiszorg.

Ter kennisname. Geen verdere actie wordt op dit moment ondernomen.

 

 1. Roosendaals Treffen

Na enige discussie is besloten niet deel te nemen aan het Roosendaals Treffen. Voornaamste reden is dat er niet genoeg ASDR leden zijn om de stand 23 september 2018 gedurende de gehele dag 11.00 – 18.00 uur te bemannen. Tevens zijn er vraagtekens bij wat de deelname concreet oplevert voor de ASDR. Er is eerder een voorkeur om nog eens een bijeenkomst te organiseren in Parrotia zoals 31 januari jl.

 

 1. Beschrijving secretaris taken door Hilja

Hilja heeft de ‘secretaris’ taken niet gemaild maar licht ze tijdens de vergadering mondeling toe. Hilja verricht de afhandeling van de mail die binnenkomt op de info@adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl, zorgt dat de website up-to-date blijft en zet rekeningen door wanneer ze binnen komen. Hilja geeft er de voorkeur aan om het wachtwoord voor de info@ niet te delen met de andere adviesraadleden, dit om te voorkomen dat mails dubbel worden afgehandeld of helemaal niet door misverstand wie de afhandeling zal doen. Wegens de meivakantie had Hilja op 7 mei 2018 een mail rondgestuurd welke op 1 mei 2018 was binnengekomen op info@. Catharina informeert of het een idee is bij vakanties tijdelijk de afhandeling van mail over te dragen. Hilja zal hierover nadenken.

Catharina verzorgt sinds maart 2018 de notulen van de vergaderingen. Wegens haar inzet voor de ASDR wordt door Leon voorgesteld om haar een vergoeding toe te kennen van

€ 50,00 (notulen 16 februari 2017) per maand i.p.v. € 25,00 en voor de werkzaamheden van Hilja ook een vergoeding van € 50,00 per maand.

Hilja geeft aan geen verhoging van de vrijwilligersvergoeding te willen.

Jan stelt voor om Hilja met terugwerkende kracht een eenmalig bedrag te schenken, gezien Hilja gedurende bijna drie jaar de (weinig geliefde) functie van secretarieel ondersteuner ingevuld heeft.

Allen leden ASDR zijn akkoord om Catharina wel een verhoging van de maandelijks vergoeding toe te kennen. Met ingang van 1 mei 2018 ontvangt Catharina € 50,00 per maand aan vrijwilligersvergoeding voor haar werkzaamheden voor de ASDR.

 

 1. W.v.t.t.k./rondvraag

Hilja:

Naar aanleiding van de bijeenkomst van ASDR op 31 januari in Parottia, waarin onder meer gesproken werd over een meer intensievere samenwerking met andere belangengroepen die de ASDR van advies zouden kunnen dienen, heeft de KBO gemeente Roosendaal de ASDR uitgenodigd om kennis te maken met hun werkgroep belangenbehartiging.

De afdelingen van KBO gemeente Roosendaal (Nispen, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten) werken samen op het gebied van belangenbehartiging en zijn van mening dat zij met een achterban van zo’n 4000 ouderen ook iets kunnen betekenen voor de ASDR. De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de autonome afdelingen in de gemeente Roosendaal alsmede een afgevaardigde van FNV senioren en hun cliëntondersteuners en werken projectmatig aan de belangenbehartiging van de ouderen in deze regio.

De ASDR is uitgenodigd voor hun eerstvolgende bijeenkomst op woensdag 9 mei 2018 om 13.30 uur in Sociëteit de Hoge Brug. De leden van de ASDR zijn wegens andere verplichtingen niet in de gelegenheid om de bijeenkomst bij te wonen.

Hilja neemt contact op met de secretaris van de KBO gemeente Roosendaal, Lia Openeer – van Mechelen, om tot een andere afspraak te komen.

Catharina:

Vanuit de Cliëntenraad Werkplein is verzocht of er vervanging is, vanuit de ASDR bij eventuele afwezigheid van Catharina bij vergaderingen. Leon biedt zich aan. Zijn gegevens zullen worden doorgegeven door Catharina aan de Cliëntenraad Werkplein.

 

Toegankelijkheid

Op 18 mei 2018 is er een bijeenkomst – onder voorbehoud van voldoende deelname van genodigden – speciaal voor de betrokken externe partijen die de doelgroepen van personen met een beperking vertegenwoordigen. Desireé Bax (adviseur sociaal domein, team maatschappij) is eerder met deze partijen in gesprek geweest en heeft hun adviezen en ervaringen opgetekend. 18 mei 2018 is er een terugkoppeling van informatie met een reflectie op de ideeën vanuit de gemeente Roosendaal om ‘toegankelijkheid’ te organiseren. Dit alles is in concept. Volgens Desireé Bax is dit geen goed moment voor de ASDR om aan te sluiten. In overleg met de voorzitter ASDR komt ze graag tot een passende afspraak. Catharina heeft de contact gegevens van Jan doorgegeven aan Desireé Bax. Wanneer het tot een afspraak komt, geeft Catharina aan daar bij aanwezig te willen zijn.

Enige weken geleden heeft Hilja een overzicht van cliëntenraden doorgemaild.

Zouden de leden van de ASDR bij Catharina willen aangeven met welke cliëntenraden reeds contacten bestaan, zoals:

RoGeP: Jan, Edwin, Catharina

Mantelzorgsteunpunt Roosendaal: Catharina

Mantelzorgadviesraad: Leon

WijZijn Traverse, Edwin Spitters: Catharina

Norbertus Parochie, Mieke Stroop: Catharina

Cliëntenraad Werkplein: Catharina (achtervang Leon)

Om 21.05 uur wordt de vergadering afgesloten.

 

AKTIELIJST

(behorende bij de notulen 7 mei 2018)

Aktie Door Termijn
1. Voortgang Plan van aanpak Participatie Catharina 04-06-2018
2. Voortgang Plan van aanpak Communicatie Jan 04-06-2018
3. Nadere informatie aanpak AVG gemeente Claudia z.s.m.
4. Afspraak hoofd team Maatschappij Roosendaal Jan z.s.m.
5. Afspraak nieuwe wethouder Klaar Koenraad Jan z.s.m.
6. Afspraak Armoederegisseur Catharina sept./okt. ’18
7. Afspraak voorzitter MZAR Leon z.s.m.
8. Afspraak KBO Hilja z.s.m.
9. Contacten met diverse cliëntenraden Allen z.s.m.
 10. Cadeau afscheidsreceptie wethouders  Leon  23-05-2018
11. Hilja eenmalig een bedrag schenken voor haar s

ecretariële werkzaamheden de afgelopen jaren

Jan/Claudia z.s.m.
12. Verhoging vrijwilligersvergoeding voor Catharina

€ 50,00 per maand per 1 mei 2018

Claudia z.s.m.