Notulen Juni

Voorzitter:  Jan Huige
Notulist:  Catharina Breewel-Wakker
Aanwezig: Jan Huige, Edwin Stallaert, Hilja van Eekelen-Hol, Catharina Breewel-Wakker, Leon Brooijmans, Louis van de Meugheuvel, Claudia Noteboom-Moerland
Gast: Matthijs van der Noordt, voorzitter Mantelzorg Adviesraad Roosendaal
Afwezig: N.v.t.

 

 1. Opening

De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter, waarbij hij de gast van vanavond, Matthijs van der Noordt welkom heet. Voorts spreekt hij zijn voldoening uit dat mevrouw Noteboom weer in ons midden is.

 1. Vaststelling van de agenda & mededelingen

Hilja ontvangt van Jan een cadeaubon voor haar inzet qua secretariaatswerkzaamheden voor de ASDR de afgelopen jaren.

De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.

 1. Vaststelling verslag + aktielijst van de vergadering van 7 mei jl.

Agendapunt 6: Catharina geeft aan dat zij tot op heden geen maandelijkse vergoeding heeft ontvangen voor haar werkzaamheden bij de ASDR. De overige adviesraadleden hebben die wel ontvangen over het eerste kwartaal van 2018. Claudia gaat contact opnemen met haar collega Yeter Kilic hierover en geeft een terugkoppeling aan Catharina.

Naschrift 6 juni: Het klopt dat het (nog) niet was uitbetaald, Catharina ontvangt nu eenmalig 2 kwartalen tegelijk. (eerste kwartaal vanaf februari)

Agendapunt 14: Hilja geeft aan dat ze de gebruikersnaam en wachtwoord voor de info@adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl wel wil delen met de andere adviesraadleden, maar benadrukt dat er goede communicatie met haar dient te zijn over het raadplegen van de info mail, om te voorkomen dat inkomende mail dubbel wordt afgehandeld of helemaal niet door misverstand wie de afhandeling zal doen.

Aktielijst:

Punt 1 wordt behandeld onder agendapunt 12.

Punt 2 wordt behandeld onder agendapunt 13.

Punt 3 wordt behandeld onder agendapunt 8.

Punt 4 & 5 worden behandeld onder agendapunt 4.

Punt 6  Claudia, de armoederegisseur Gertie Buurmans zal bij de ASDR vergadering van 3 september 2018 of 8 oktober 2018 aansluiten voor een nadere kennismaking.

Hilja heeft de contactgegevens van Gertie Buurmans opgenomen in het ASDR overzicht van contacten met organisaties/contactpersonen. Hilja zal tevens de contactgegevens opnemen van de wethouders Klaar Koenraad, Inge Raaijmakers en Rene van Ginderen die zich bezig houden met het sociaal domein. Claudia zal de benodigde gegevens hiervoor doorgeven aan Hilja.

Wethouder Klaar Koenraad is het eerste aanspreekpunt van de ASDR. Wanneer het onderwerp (bijvoorbeeld arbeidsmarkt/participatie) duidelijk behoort tot de portefeuille van een andere wethouder dient wethouder Klaar Koenraad in de cc. te worden opgenomen.

Punt 7 Voorzitter MAZR is hedenavond aanwezig bij de vergadering.

Punt 8 Hilja; de afspraak met KBO is nog niet gemaakt i.v.m. het overlijden van hun voorzitter. Voorstel vanuit de KBO is een afspraak in het najaar te plannen, week 40 of 41. Hilja gaat een afspraak maken met de KBO voor begin oktober om er samen met Jan en Leon naar toe te gaan.

Punt 9 blijft op de aktielijst staan.

Punt 10, 11 & 12 zijn afgehandeld.

 1. Contacten met de gemeente Roosendaal

Op 28 mei 2018 heeft Jan in het Stadskantoor een gesprek gehad met Ankie Hendriks. Claudia was bij dit gesprek aanwezig. Jan heeft een memo opgesteld n.a.v. het gesprek en bespreekt kort de inhoud van de memo.

Binnenkort wordt er een gesprek gepland tussen Stan de Laat en enkele leden van de ASDR, Jan, Catharina en Leon (eventueel met alle leden). Stan de Laat zal onafhankelijk onderzoek verrichten naar het bestaansrecht van de ASDR en zijn functioneren. Claudia zal een afspraak met Stan de Laat trachten in te plannen voor eind juni/begin juli.

Voor wat betreft Communicatie. De intentie is om in gezamenlijkheid (ASDR/gemeente Roosendaal) de communicatie van Wegwijs te evalueren. Claudia is nog in afwachting van een antwoord hierover van de teamleider Wegwijs, waarna ze dit zal terugkoppelen aan Ankie Hendriks. Hierna zal de volgende stap worden bekeken. Wordt vervolgd.

Claudia neemt contact op met wethouder Klaar Koenraad of zij aanwezig kan zijn bij de eerstvolgende vergadering van de ASDR, maandag 2 juli. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt er een andere afspraak ingepland op korte termijn.

 1. NAR bijeenkomst

Leon geeft een korte toelichting op zijn verslag van de NAR bijeenkomst van 24 mei 2018.

De kamerbrief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zoals vermeld in het NAR verslag, over de brede schuldenaanpak is door Catharina gemaild naar de overige leden.

 1. Toegankelijkheid

Naar aanleiding van de destijds aangenomen motie: Maak Roosendaal toegankelijk voor iedereen, geeft Claudia aan dat de gemeente Roosendaal samen met o.a. de RoGeP in beeld aan het brengen is hoe ‘toegankelijk’ Roosendaal is.

Op 24 mei 2018 hebben Jan en Catharina een aangenaam gesprek gehad met Desireé Bax over het onderwerp toegankelijkheid. Tijdens de gesprekken van de ASDR met de RoGeP en met Desireé Bax is aangegeven dat de ASDR zich betrokken voelt bij het onderwerp ‘toegankelijkheid’ en waar mogelijk wil meedenken bij de invulling van de destijds aangenomen motie. Catharina zal Desireé Bax een terugkoppeling geven, dat de ASDR zich beschikbaar houdt voor advies en dat wij gaarne een exemplaar van de nota ‘toegankelijkheid’ na presentatie zouden ontvangen.

Naar aanleiding van het verslag, opgesteld door Jan, van het gesprek met Teun Dekker (directeur de Kroevendonk), Jan Lanooy (RoGeP) in de basisschool de Kroevendonk, 28 mei jl. ontstaat een gesprek tussen Louis en Claudia over wanneer is passend onderwijs en wanneer is regulier onderwijs het beste in het belang van het kind. Vaak ligt de situatie gecompliceerd, over wat de juiste plek voor een kind met een rugzakje is en welke financiering daarbij van toepassing is (WMO, Wlz, Jeugdzorg). Claudia geeft aan dat binnen de overlegtafel Passend Onderwijs Jeugdwet hier veelvuldig over gesproken wordt. Louis is benieuwd naar de cijfers over hoeveel kinderen nu niet op school zitten in de gemeente Roosendaal door wat van reden dan ook. Claudia kan zo niet vertellen of deze cijfers openbaar zijn, maar ze gaat het uitzoeken. Afgesproken wordt dat Louis en Claudia een afspraak maken, om samen nog eens dieper op dit onderwerp in te gaan.

Op de vraag van Jan spreekt Louis de bereidheid uit in het najaar een studiedag/-middag te willen organiseren om Gemeenteraadsleden beter te informeren over deze problematiek.

 1. Brief aan wethouder Koenraad inzake stellingname nota Openbare Gezondheidszorg

Louis reageert op de brief die Jan heeft opgesteld. Het gesprek dat vervolgens tussen Louis en Jan ontstaat over de inhoud van de brief o.a. ‘sociale gemeente’, ‘zwerfvuil’ is soortgelijk aan de discussie tijdens de vergadering van 9 april jl.

Jan geeft hierbij aan dat het goed kan zijn om buiten bestaande kaders ideeën aan te brengen, om na te denken over openbare gezondheidszorg. Afgesproken wordt dat de inhoud van de brief mede zal dienen als basis voor het gesprek wat op korte termijn zal plaatsvinden met wethouder Koenraad.

 1. AVG in de vrijwillige sector.

Catharina heeft hier een gesprek over gehad met haar buurman, die zich heeft verdiept in het onderwerp. Hij is o.a. betrokken bij OnsMarie in Roosendaal.

Het is belangrijk om de algemene verplichtingen zoals vermeld in het document AVG/GDPR in de vrijwillige sector (info & stappenplan NLvoorelkaar) op orde te hebben en te blijven volgen. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. opname van de ‘normale persoonsgegevens’ van individuen waarover de ASDR beschikt op te nemen in een spreadsheet met een wachtwoord.

Afgesproken wordt dat de leden van de ASDR zorgvuldig omgaan met verstrekte persoonsgegevens, ze alleen te gebruiken voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn gevraagd/verkregen en deze niet zomaar met derden te zullen delen.

Hilja zal de gegevens van de individuen opgenomen in het ASDR overzicht van contacten met organisaties/contactpersonen verwijderen zodat alleen nog organisaties en hun contactgegevens zijn vermeld in het overzicht.

 1. Enquête crisisopvang en herstel in de Psychische Gezondheidsdienst

Leon geeft nog een korte toelichting over hoe hij de bijeenkomst van MIND heeft ervaren op 28 mei. Met name over wat uit het onderzoek naar voren kwam, dat cliënten welke bij meerdere instanties aankloppen, aangeven betere resultaten te hebben. Leons kanttekening hierbij is, dat dit mogelijk ook aangeeft dat de zorg niet goed georganiseerd is en/of er een slechte doorverwijzing onderling is. Al met al was het een interessante bijeenkomst om te hebben bijgewoond.

 1. Mail Louis 24/5 ‘Dagmail’; Vragen VLP – Aanbesteding Sociaal Domein

De vragen van de VLP zijn inmiddels beantwoord door de wethouders Koenraad en Raaijmakers en door Claudia aan ons gemaild. Geen verdere actie wordt op dit moment ondernomen.

 1. Mail Leon 25/5 ‘Dagmail’; Vragen & antwoord SP – Hulp in de huishouding op orde.

Ter kennisname. ASDR blijft de ontwikkelingen over het onderwerp ‘bezwaren hulp in de huishouding’ nauw volgen. (zie ook krantenartikel BNDeStem 31 mei jl. door Leon gemaild)

 1. Voortgang plan van aanpak – Participatie

Catharina vertelt kort over haar gesprekken met Lizette Ernest (Adviseur Maatschappij gemeente Roosendaal) in aanwezigheid van Edwin en Hilja op 30 mei jl.. Met Hanneke Willemen (Expert Arbeidsparticipatie MEE West-Brabant Arbeidsparticipatie) in aanwezigheid van Edwin op 31 mei jl. over het project Toekomstcoach. Korte verslagen van de gesprekken zijn gestuurd naar de overige leden alsmede een brochure met nadere uitleg over het project Toekomstcoach.

Louis geeft aan dat hij en Edwin enige tijd terug ook al een gesprek met MEE hebben gehad over hetzelfde onderwerp. Catharina was hier niet van op de hoogte. Het gesprek was voor haar een goede aanvulling bij haar onderzoek naar het onderwerp participatie in de gemeente Roosendaal met hierbij de nadruk op het personen met een arbeidsbeperking/beschut werk.

 1. Voortgang plan van aanpak – Communicatie

Zoals eerder bij punt 4 aangegeven, wordt op nadere informatie gewacht. Op dit moment dus even in de pauze-stand.

 1. W.v.t.t.k./rondvraag

Claudia:

Bestuursakkoord 2018 – 2022, ter kennisname. Catharina en Jan benoemen de voor hun opvallende punten hierin, aangaande de onderwerpen Participatie/Communicatie

Matthijs van Noordt (MZAR):

Hij informeert of bij de leden van de ASDR duidelijk is wat de MZAR doet. Dit is duidelijk bij de leden. Tevens geeft hij aan dat het Mantelzorgsteunpunt Roosendaal en de MZAR onlangs een brainstormsessie hebben gehouden. Hierbij kwam naar voren als aandachtspunt, hoe ‘de mantelzorger’ verder moet, na overlijden van de persoon waarvoor zij zorgde. Signalen zijn dat het als moeilijk wordt ervaren door ‘de ex-mantelzorger’ om het leven dan weer invulling te geven. De leden van de ASDR geven tips over de werking van de dienstencheques van de gemeente Roosendaal, alsmede over kennis opdoen over dit onderwerp bij MEZZO (de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste) en rouwbegeleidingsgroepen van WijZijn Roosendaal.

Catharina:

Op 23 juni aanstaande organiseert de Koepel van Adviesraden een introductietraining voor nieuwe raadsleden in Dordrecht. Onderwerpen:

 1. Introductie in het sociaal domein
 2. Rol en taak adviesraad sociaal domein binnen de gemeente
 3. Rol en taak lid van de adviesraad
 4. Invulling adviesfunctie
 5. Hoe zit het netwerk van een (lid van) adviesraad sociaal domein eruit?

Catharina neemt deel deze training. Verzocht is om een of twee adviezen die door de adviesraad zijn uitgebracht mee te nemen naar de training. Catharina verzoekt om de reacties op de adviezen: ‘Vragen omtrent onderwijs en participatie’, ‘Onderzoek Huishoudelijke hulp in Roosendaal’ en ‘Armoede(beleid) in Roosendaal: onderzoek en aanbevelingen van de Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal’. Claudia heeft inmiddels deze reacties aan Catharina gemaild.

Edwin merkt nog op dat het hem op meerdere plaatsen ter ore was gekomen dat instellingen hun (ex)cliënten niet (kunnen) begeleiden op werk/stageplekken terwijl die werk/stageplekken daarvoor ook de mogelijkheden ontberen. Voorbeeld: de Rolstoelcentrale kan ex-GGZ-cliënten wegens gebrek aan kennis onvoldoende begeleiden, maar de GGZ doet dat ook niet waardoor een stage/werkplek voor een cliënt niet wordt ingevuld, helaas.

Om 21.20 uur wordt de vergadering afgesloten.

AKTIELIJST

(behorende bij de notulen 4 juni 2018)

Aktie Door Termijn
1. Voortgang Plan van aanpak Participatie Catharina 02-07-2018
2. Voortgang Plan van aanpak Communicatie Jan 02-07-2018
3. Afspraak KBO Hilja okt. 2018
4. Contacten met diverse cliëntenraden Allen z.s.m.
5. Afspraak Stan de Laat i.v.m. evaluatie ASDR Claudia z.s.m.
6. Contactgegevens wethouders Claudia z.s.m.
7. Afspraak Klaar Koenraad Claudia z.s.m.
8. Verwijderen gegevens individuen contactenlijst Hilja z.s.m.
9. Terugkoppeling aan Desireé Bax Catharina z.s.m.
10. Kennismaking armoederegisseur Claudia sept./okt/ ’18