Notulen Juli

Voorzitter:  Jan Huige
Notulist:  Catharina Breewel-Wakker
Aanwezig: Jan Huige, Edwin Stallaert, Catharina Breewel-Wakker, Leon Brooijmans, Louis van de Meugheuvel, Claudia Noteboom-Moerland
Gast: Klaar Koenraad, wethouder duurzaamheid, zorg, volksgezondheid en bestuurlijke vernieuwing, gemeente Roosendaal
Afwezig: Hilja van Eekelen-Hol

 

 1. Opening

De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter, waarbij hij de gast van vanavond, wethouder Klaar Koenraad hartelijk welkom heet.

Er volgt een kort voorstelrondje.

Met wethouder Koenraad wordt gesproken over brief van de ASDR van 5 juni jl.; reactie Lokale nota gezondheidsbeleid 2018-2021. Geconcludeerd wordt dat wethouder en de ASDR gelijke gedachte hebben over het onderwerp. Indien van gemeentewege een voorstel volgt om in gezamenlijkheid een project te starten om de ambities, verwoord in de nota Lokale nota gezondheidsbeleid 2018-2021, waar te maken dan zal de ASDR daarin een welwillende houding innemen. Er volgt nog een officiële schriftelijke reactie van de wethouder.

N.a.v. het gesprek op 28 juni jl. met Stan de Laat. Welke visie heeft eenieder op de Adviesraad Sociaal Domein, het functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein en de eigen rol daarin van de leden. Het is goed om helder te hebben welke verwachtingen eenieder (leden, bestuurlijk verantwoordelijke van de gemeente en ambtenaren) heeft van de Adviesraad Sociaal Domein en van elkaar. De voorzitter geeft dat z.i. de opstelling van gemeentezijde vaak te vrijblijvend is (het is een wettelijk opgelegde opdracht) en dat aan de leden van de ASDR best zwaardere eisen gesteld mogen worden qua deskundigheid en het aanwezig zijn op vergaderingen. De Adviesraad Sociaal Domein kan haar werk pas doen als zij op een goede wijze en tijdig wordt geïnformeerd door de gemeente.

Wethouder Koenraad geeft aan dat zij de adviezen van de ASDR van belang acht om te vernemen wat onder de bevolking leeft om zo nodig het voorgestane beleid aan te passen/te wijzigen. Harerzijds wordt onderschreven dat bestaande onrustgevoelens zorgvuldig en kritisch bekeken moeten worden.

Afgesproken wordt dat Claudia contact opneemt met Stan de Laat. Hierna zal in samenspraak met Stan de Laat, ASDR en gemeente de vervolgstappen worden bepaald om het functioneren van de ASDR te evalueren. Alsmede het bouwen aan een ‘nieuwe’ ASDR met oog op de toekomst waarbij 4 leden hebben te kennen gegeven te willen stoppen na 4 jaar in april 2019.

 

 1. Vaststelling van de agenda & mededelingen

De agenda wordt vastgesteld.

Catharina:

Jan Koetsenruijter, voorzitter participatieraad Zundert en Tineke Wagtmans, adviesraad Rucphen zouden in een gesprek willen gaan met de ASDR om te bespreken, wat we voor elkaar kunnen betekenen en om samen op te trekken op punten waarbij de gemeente samenwerkingsverbanden heeft met omliggende gemeenten.

Het Care Innovation Center (CIC) heeft contact opgenomen. Het CIC zou graag eens een gesprek met de ASDR hebben om te bezien of ze van toegevoegde waarde kunnen zijn en welke vraagstukken de ASDR veel tegenkomt zodat het CIC de ontwikkeling van het Huis van Morgen nog beter vorm kan geven.

Afgesproken wordt dat afspraken in het najaar gemaakt zullen worden.

 

 1. Vaststelling verslag + aktielijst van de vergadering van 4 juni jl.

Agendapunt 6: Louis en Claudia zijn nog niet tot een afspraak gekomen over het onderwerp jeugd/onderwijs. Zij zullen na afloop van de vergadering een afspraak inplannen.

 

Aktielijst:

Punt 1 wordt behandeld onder agendapunt 4.

Punt 2 wordt behandeld onder agendapunt 5.

Punt 3 blijft staan op de aktielijst.

Punt 4. Catharina vraagt nogmaals aandacht voor het overzicht van cliëntenraden. Welk lid heeft met welke cliëntenraden/organisaties contact. Edwin geeft aan de hij zitting heeft in de Cliëntenraad Thuiszorg West-Brabant en in de Cliëntenraad MEE West-Brabant. Leon heeft op 10 juli Catharina gemaild, wat zijn contacten met organisaties namens de ASDR zijn. Hiermee wordt dit onderwerp afgesloten.

Punt 5, 6, 7, 8 en 9 zijn afgehandeld.

Punt 10 blijft staan op de aktielijst.

 

 1. Voortgang Plan van Aanpak – Participatie

In de week van 19 tot en met 23 februari heeft er een taxitoer ‘ Onbeperkt aan de Slag’ plaatsgevonden van Roosendaal tot Heerlen. Via de Adviseur Maatschappij heeft Catharina vernomen dat wethouder Hans Verbraak destijds een gesprek heeft gehad met enkele medewerkers van ‘Onbeperkt aan de Slag’, maar uit dit gesprek zijn geen vervolgacties gekomen.

Edwin heeft op een supportbeurs in Utrecht kennis gemaakt bij de stand van ‘Onbeperkt aan de Slag’. Hij heeft contact gegevens doorgegeven aan MEE West-Brabant maar ook hier zijn nog geen vervolgacties gekomen. Tevens vraagt Edwin aandacht voor Match MEE Roosendaal op 25 september 2018. Een uitnodiging hiervoor heeft de ASDR inmiddels ontvangen.

Edwin merkt nogmaals op dat instellingen hun (ex)cliënten niet (kunnen) begeleiden op werk/stageplekken terwijl die werk/stageplekken daarvoor ook de mogelijkheden ontberen. Voorbeeld: de Rolstoelcentrale kan ex-GGZ-cliënten wegens gebrek aan kennis onvoldoende begeleiden, maar de GGZ doet dat ook niet waardoor een stage/werkplek voor een cliënt niet wordt ingevuld, helaas. Louis wijst op punten uit het document dat hij op 20 juni jl. heeft doorgestuurd over Participatie Rotterdam en hun beschreven aanpak. Louis wil in gesprek gaan met scholen in Roosendaal, waaronder het praktijkonderwijs, om te bezien wat er leeft bij (vroegtijdige) schoolverlaters.

Jan vertelt aan wethouder Koenraad dat Louis in het najaar een studiedag/-middag wil organiseren voor Gemeenteraadsleden over het onderwerp wanneer is passend onderwijs en wanneer is regulier onderwijs het beste in het belang van het kind. Wat de juiste plek voor een kind met een rugzakje is? Wethouder Koenraad verwijst Louis naar de griffie om hiermee contact op te nemen om een datum in te plannen in het najaar en hier niet al te lang mee te wachten gezien de agenda van de raad al begint vol te lopen.

 

 1. Voortgang Plan van Aanpak – Communicatie.

Op 27 juni jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Jan, Claudia en Annelies Gras (gemeente Roosendaal). Het gesprek was bedoeld om de vraag van de adviesraad voor communicatie helder te krijgen om te kunnen bepalen welke inzet van de gemeente Roosendaal nodig is. Op 6 juli jl. heeft Claudia een verslag van het gesprek verstuurd. Het wordt kort besproken tijdens de vergadering. Het gaat om cliënten van Wegwijs en niet de hele gemeente.  Er zijn diverse invalshoeken mogelijk bij het onderzoek naar de dienstverlening van Wegwijs. Er dient helder te zijn voor welke invalshoek er bij het onderzoek vanuit wordt gegaan, de 85% van de inwoners die wel bereikt worden en het redelijk voor de wind gaat of de 15% van de inwoners die niet in beeld is en waarvan getwijfeld kan worden of de gegeven voorlichting en ondersteuning voor hen op maat is. Wethouder Koenraad geeft aan veel meer geïnteresseerd te zijn in deze 15%. Claudia zal hierin vervolgstappen ondernemen. Tijdens de vakantie van Jan zal Louis diens plaats waarnemen.

 

 1. Raadsmededeling 19 juni jl. Uitvoering motie ‘Roosendaal Toegankelijk voor iedereen’.

Het is een kennisnemen van de stappen die zijn ondernomen bij het uitvoeren van de motie ‘Roosendaal Toegankelijk voor iedereen.’ De  ASDR wordt erin benoemd als een van de organisaties waarmee een gesprek is gevoerd over de specifieke behoeften van hun doelgroep en over de bijdrage die zij wil leveren in de verdere implementatie van het VN-bedrag.

 

 1. Berichten ter kennis name:
 • Krantenbericht St. Leergeld (mail Leon 13 juni jl.)
 • Vraag en antwoord Pvda en CDA abonnementsbrief WMO (mail Leon 14 juni jl.)
 • NRC krantenbericht cijfers Armoede (mail Leon 18 juni jl.)
 • City Challenge Eenzaamheid (mail Claudia 19 juni jl.)
 • Participatie Rotterdam (mail Louis 20 juni jl.)
 • Sam& tegen kinderarmoede (mail Leon 1 juli jl.)
 • Afkortingen en begrippenlijsten (mail Leon 1 juli jl.)

De berichten worden kort op inhoud besproken.

Vanaf het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 gaat Stichting Leergeld Roosendaal gezinnen ondersteunen met een inkomen tot 130% van het wettelijk minimum (tot op heden 120% conform gemeentelijk beleid) en geldt ook de afspraak dat in schrijnende situaties zelfs dat gezinnen met een nog hoger inkomen geholpen kunnen worden.

Wethouder Koenraad vertelt over een werkbezoek aan Antwerpen, waar ze een buddy-project hebben ter bestrijding van armoede.

De City Challenge Eenzaamheid, iedereen kan tot eind augustus ideeën aandragen ter bestrijding van eenzaamheid. Daarna gaat een jury alle ideeën beoordelen en in de Week tegen Eenzaamheid (25 september) worden de winnaars bekend gemaakt.

 

 1. Schriftelijke vraag SP: Ondersteuning bij vrijwilligerswerk en taalles (mail Leon 19 juni jl.)

Catharina vraagt aandacht voor alle verschillende initiatieven die er nu zijn in de gemeente Roosendaal om laaggeletterdheid aan te pakken. In beantwoording van de schriftelijke vraag door wethouder van Ginderen wordt geschreven over Werkplein Actief. Catharina heeft in de laatste vergadering van de Cliëntenraad Werkplein informatie gevraagd over de werkwijze van Werkplein Actief. In één van de komende vergaderingen van de Cliëntenraad Werkplein zal hierover een toelichting worden gegeven. Catharina zal dit hierna terugkoppelen aan de ASDR.

Het is goed dat er verschillende initiatieven (o.a. wijkcentrum Bergspil, Ruilwinkel) zijn binnen de gemeente om laaggeletterdheid aan te pakken maar wordt hierbij ook niet voorbij gegaan aan de ‘kwaliteit’ van de vrijwilligers. De bibliotheek VANnU voorziet haar vrijwilligers van een training voor taalvrijwilligers, waarbij uitleg wordt gegeven over les- en oefenmaterialen. Het is van belang dat laaggeletterden op een goede wijze worden ondersteund in het verbeteren van hun basisvaardigheden. Claudia gaat navraag doen bij de ambtenaar binnen de gemeente Roosendaal die zich bezig houdt met het onderwerp laaggeletterdheid, over haar visie op alle verschillende initiatieven.

 

 1. AVG (Raadsmededeling 22 mei jl. inwerkingtreding AVG, mail Leon 6 juni jl. Parochie/AVG, mail Hilja 13 juni jl.)

Ter kennisname.

 

 1. W.v.t.t.k./rondvraag

Catharina:

Op 5 juni jl. is bij de vergadering van de Cliëntenraad Werkplein uitleg gegeven over digitalisering van de informatievoorziening van het Werkplein. Als voorbeeld het nieuwe elektronisch formulier (e-formulier) voor de aanvraag vergoeding van de eigen bijdrage rechtsbijstand, dat als eerste wordt gedigitaliseerd omdat dit vrij eenvoudig in elkaar zit. In de praktijk zal blijken of het e-formulier praktisch is ingericht. Zonodig wordt het aangepast. Daarna volgen andere formulieren. Er zijn drie afzonderlijke digitaliseringssporen: voor cliënten, voor bewindvoerders en voor niet-digitaal vaardige cliënten. Cliënten uit deze laatste groep worden uitgenodigd om aan de balie (in Etten-Leur of Roosendaal) samen met een medewerker het e-formulier in te vullen. De mogelijkheid om een papieren formulier in te vullen zal geleidelijk verdwijnen.

Tegen dit laatste heeft de Cliëntenraad Werkplein ernstige bedenkingen. Het betekent immers dat een groep mensen die om welke reden dan ook geen gebruik (kunnen) maken van internet, straks niet meer bediend kan worden om een aanvraag bijzondere bijstand te doen. Denk aan bijvoorbeeld ouderen met alleen AOW/AOW met klein pensioen die beperkt zijn in mobiliteit, mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Hierbij is voorgesteld de inzet van een mobiele consulent die ‘klanten’ aan huis bezoekt of spreekuur houdt in een plaatselijk buurthuis. Of vergoedt reiskosten om naar locatie (Etten-Leur of Roosendaal) te komen om een aanvraag te doen.

De reactie vanuit het Werkplein hierop is dat op basis van diverse overwegingen er geen mobiele consulent komt. Dit heeft te maken met de kosten, risico’s voor medewerkers en de keuze om de zelfredzaamheid van ‘klanten’ te bevorderen. In het vastgestelde beleid van de zes gemeenten in het Werkplein is expliciet opgenomen dat reiskosten voor het doen van een aanvraag niet vergoed worden.

Catharina heeft tijdens de laatste vergadering van de Cliëntenraad Werkplein aangegeven om toch oog te houden voor deze groep ‘klanten’ alsmede de mogelijkheid te onderzoeken of er na indiening van een aanvraag een ‘evaluatie’ kan worden ingevuld door de aanvrager om te bezien of het signaal ook komt vanuit de groep gebruikers van bijzondere bijstand.

Louis:

Hij informeert bij Claudia of er al meer bekend is over de kwaliteitsmeting Jeugd WBW. Claudia zal dit opnemen met Patrick Ros, beleidsadviseur gemeente Roosendaal. Op 12 juli heeft Claudia een update doorgestuurd van Patrick Ros.

Om 21.20 uur wordt de vergadering afgesloten. Volgende vergadering is maandag 3 september 2018 om 19.30 uur. In augustus is er geen vergadering.

AKTIELIJST

(behorende bij de notulen 4 juni 2018)

Aktie Door Termijn
1. Voortgang Plan van aanpak Participatie Catharina 03-09-2018
2. Voortgang Plan van aanpak Communicatie Jan 03-09-2018
3. Afspraak KBO Hilja okt. 2018
4. Kennismaking armoederegisseur Allen sept./okt. 2018
5. Contact Stan de Laat over vervolg van evaluatie functioneren ASDR Claudia z.s.m.
6. Afspraak adviesraden omliggende gemeenten Claudia okt. 2018
7. Afspraak CIC Claudia okt. 2018
8. Organiseren studiedagdeel jeugd voor gemeenteraad Hilja z.s.m.
9. Initiatieven laaggeletterdheid Catharina z.s.m.