Notulen April

Voorzitter:  Jan Huige
Notulist:  Catharina Breewel-Wakker
Aanwezig: Jan Huige, Edwin Stallaert, Hilja van Eekelen-Hol, Catharina Breewel-Wakker
Afwezig: Louis van de Meugheuvel, Leon Brooijmans, Claudia Noteboom-Moerland

 

 1. Opening

De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door de voorzitter.

 

A

En weer is het vijf vóór 12…

Jan, Louis en Leon hebben te kennen gegeven dat wanneer hun termijn van vier jaar erop zit volgend jaar april te stoppen bij de ASDR. Hilja wil ook stoppen, gezien haar motivatie momenteel, twijfelt ze over het stopmoment, mogelijk eerder dan april 2019.

Edwin wil binnen zijn mogelijkheden vooralsnog wel verder na april 2019.

Catharina is recent lid en is gemotiveerd om door te gaan, maar dat kan ze niet alleen. Momenteel is er geen zicht op nieuwe leden, wervingsacties hebben geen concrete resultaten opgeleverd tot op heden.

Willen de leden doorgaan (voor een aantal dan tot april 2019) dat moet er een reëel toekomstperspectief zijn voor de ASDR. Er is stevig gediscussieerd, met als voorlopig resultaat dat er 2 onderwerpen worden opgepakt: Participatie met als ‘kartrekker’ Catharina en Communicatie met als ‘kartrekker’ Jan.

Voor de volgende vergadering maandag 7 mei aanstaande moeten de ‘kartrekkers’ een plan van aanpak hebben opgesteld, de andere leden kunnen dan aangeven wat hun bijdrage aan deze twee onderwerpen kan zijn.

 

B

 1. Notulen vergadering 8 maart 2018

Geen opmerkingen.

 

 1. Mededelingen

Geen.

 

 1. RoGeP

Jan, Edwin en Catharina hebben een aantal data geprikt voor een mogelijke afspraak met de RoGeP:

Maandag 30 april 10.00 of 14.00 uur.

Woensdag 2 mei 10.00 uur.

Maandag 7 mei 10.00 of 14.00 uur.

Catharina mailt de data en tijdstippen naar de RoGeP en bericht wanneer er een tijdstip definitief is. Gespreksonderwerpen: Defence for children, Jan, gemaild 22 maart naar de ASDR andere leden en Toegankelijkheid, Catharina, gemaild 4 april naar de andere ASDR leden. RoGeP zal ook gevraagd worden om gespreksonderwerpen naar voren te brengen.

 

 1. Verslag conferentie Parottia op 31 januari jl.

Het verslag is naar de Griffie verstuurd. Of er reacties gekomen zijn op het verslag is verder niet besproken tijdens de vergadering.

 

 1. Nota Lokaal Gezondheidsbeleid + bijlage

Brief 28 maart jl. van Wethouder Corné van Poppel wordt besproken.

Discussiepunt: steken we hier nog verdere energie in?

Edwin en Esther zijn destijds bij bijeenkomsten over het onderwerp aanwezig geweest. Edwin heeft hierover de andere leden door omstandigheden geen terugkoppeling gegeven. Jan is begaan met het onderwerp en heeft een conceptbrief opgesteld en verzoekt de andere leden hiernaar te kijken en opmerkingen/aanvullingen hierop te geven.

 

Catharina geeft aan, dat zij van mening is, nu niet verder te reageren richting de gemeente over dit specifieke onderwerp. De ASDR kan zich beter concentreren op de twee onderwerpen zoals eerder besproken.

 

 1. Gaan we deel uit maken van het Roosendaals Treffen in september?

Zowel Catharina als Leon hebben nadere informatie op papier gezet over het Roosendaals Treffen 23 september 2018 en vorige week gemaild naar de andere leden.

Hilja en Jan zijn geen voorstander voor deelname, zij zien geen toegevoegde waarde voor de ASDR. Edwin en Catharina zijn voorstander.

Catharina benadrukt dat het mogelijk een opening kan zijn om als ASDR in contact te komen met bewoners van Roosendaal, hun te informeren over de werkzaamheden en dat hun bijdrage hieraan, iets kan betekenen, als lid van de ASDR of lid van een werkgroep of andere lei wijze. We zouden een intekenlijst kunnen hanteren voor belangstellenden, zodat we na het Roosendaals Treffen met deze mensen in nader gesprek kunnen gaan over hun mogelijkheden voor een bijdrage aan de ASDR.

Er moeten natuurlijk wel ASDR leden zijn om de stand gedurende de dag te bemannen en deze gesprekken te voeren….

Twee voor, twee tegen, de discussie Roosendaal Treffen wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering 7 mei 2018 zodat Leon en Louis ook hun visie kunnen geven over het onderwerp.

 

 1. Secretariaat

Hilja doet momenteel alle secretariële werkzaamheden voor de ASDR, notulen, info mail, website, Facebook.

Navraag bij Claudia door Catharina leerde dat er geen vacaturetekst is voor secretaris voor de ASDR. Catharina vraagt Hilja op papier te zetten welke secretariële werkzaamheden zij allemaal verricht zodat er duidelijkheid is over de werkzaamheden secretaris ASDR. Catharina heeft nagedacht om secretaris te worden bij de ASDR, maar vreest tijdnood voor de secretariële werkzaamheden als zij ‘kartrekker Participatie’ is.

Hilja geeft aan dat zij secretariële ondersteuning vanuit de gemeente Roosendaal voor de ASDR verwacht zodat de ASDR zich kan bezig houden met waar het voor aangesteld is. Alsmede een actieve rol vanuit de gemeente bij het zoeken naar nieuwe leden voor de ASDR. Hilja gaat hierover contact opnemen met Claudia.

 

 1. MZAR

De ASDR is uitgenodigd door de Mantelzorg Advies Raad Roosendaal om aanwezig te zijn bij hun vergadering op maandag 23 april aanstaande om 19.30 uur.

Jan en Leon gaan naar deze vergadering om te bezien of er in onze taakstellingen punten zijn waarbij sprake is van aansluitende belangen.

 

 1. Cliëntenraad Werkplein Hart van West-Brabant

Op 3 april jl. hebben Jan en Catharina een bezoek gebracht aan de Cliëntenraad Werkplein Hart van West-Brabant. Het was een informatief bezoek waarbij gesproken is met de voorzitter Jan Frijters, Jos Nooijens en een bijstandsgerechtigd lid. Kort is weergegeven hoe er gewerkt wordt binnen de Cliëntenraad Werkplein Hart van West-Brabant.

Cliëntenraad Werkplein Hart van West-Brabant zou graag zien dat de ASDR vertegenwoordigd wordt binnen de Cliëntenraad Werkplein Hart van West-Brabant. Catharina had begrepen dat van de 6 gemeentes binnen het Werkplein Hart van West-Brabant er 5 vertegenwoordigd worden vanuit een Adviesraad Sociaal Domein binnen die gemeenten, alleen Roosendaal heeft geen vertegenwoordiging vanuit de Adviesraad Sociaal Domein. Jan had dit niet zo begrepen. Catharina gaat het navragen bij de voorzitter van de Cliëntenraad Werkplein Hart van West-Brabant.

 

 1. Stand van zaken projecten binnen jaarplan 2018

Niet nader besproken.

 

 1. Vergaderdata (zie notulen vorige vergadering)

Geen opmerkingen.

Nieuwe avond voor vergaderingen wordt de maandagavond, aanvangstijd 19.30 uur.

Voor de duidelijkheid resterende vergaderdata 2018 zijn:

Maandag 7 mei 2018

Maandag 4 juni 2018

Maandag 2 juli 2018 (i.v.m. de zomerperiode vervalt deze mogelijk)

Maandag 6 augustus 2018 (i.v.m. de zomerperiode vervalt deze mogelijk)

Maandag 3 september 2018

Maandag 8 oktober 2018

Maandag 5 november 2018

Maandag 3 december 2018

 

 1. W.v.t.t.k.

Geen.

 

 1. Rondvraag en sluiting

Hilja gaat visitekaartjes regelen voor Catharina.

Catharina en Jan zullen maandelijks de agenda voor de vergadering samen opstellen.

Om 21.30 uur wordt de vergadering afgesloten.

 

AKTIELIJST

(behorende bij de notulen 9 april 2018)

Aktie Door Termijn
1. Plan van aanpak Participatie Catharina 07-05-2018
2. Plan van aanpak Communicatie Jan 07-05-2018
3. Contact opnemen RoGeP i.v.m. afspraak Catharina z.s.m.
4. Naam vanuit de gemeente i.v.m. Communicatie Claudia z.s.m.
5. Naam ambtenaar beleid Participatie/Inclusie Claudia z.s.m.
6. Roosendaals Treffen agendapunt mei Allen 07-05-2018
7 . Beschrijving taken secretaris ASDR Hilja z.s.m.
 8. Ondersteuning secretarieel/werving gemeente  Hilja  z.s.m.
 9. Navraag Cliëntenraad Hart van West-Brabant  Catharina  z.s.m.
 10. Nadere informatie aanpak AVG Gemeente  Claudia  z.s.m.