Jeugdhulp: ondersteuning bij opvoeden en opgroeien

Jeugdbescherming Brabant is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. Als u mogelijk specialistische zorg nodig heeft, dan krijgt u een contactpersoon die samen met u kijkt naar uw hulpvraag. Hij kijkt wat u zelf kunt en wat er nodig is in uw persoonlijke situatie. Zo nodig verwijst hij u naar specialistische zorgaanbieders.

Veranderingen in de Jeugdhulp

Het regelen van jeugdhulp was eerst de verantwoordelijkheid van verschillende overheidsorganisaties. Hierdoor was samenwerken lastig, waardoor de zorg voor jeugd soms tekort schoot. Om de jeugdhulp te verbeteren heeft de landelijke overheid de jeugdhulp vanaf 2015 bij de gemeenten ondergebracht.

De gemeente Roosendaal wil met de nieuwe jeugdhulp jongeren optimale ontwikkelingskansen bieden voor een zelfstandige toekomst. Het verbeteren van de jeugdhulp is hun belangrijkste doel. Doordat de gemeente alle zorgorganisaties aanstuurt, wordt het veel makkelijker om samen te werken.

De gemeente is ook anders gaan werken in de hulpverlening. De nadruk ligt nu op preventie en op ondersteuning in plaats van op medicatie en zorg. Dat is fijner voor kinderen en gezinnen én het kost ook nog eens minder geld. De gemeente wil u meer ruimte en keuzevrijheid geven voor jeugdhulp die het beste past bij uw situatie. Wanneer specialistische zorg nodig is, wordt deze geboden.

Wij volgen onder meer hoe de wet- en regelgeving wordt uitgevoerd; wat het beleid is en hoe daaraan vorm wordt gegeven. Heeft u zelf ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid dan horen wij die graag van u.

info@adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl

Participatie: hulp bij werk en inkomen

Werkplein Hart van West-Brabant

Het Werkplein Hart van West-Brabant is er voor alle inwoners van de gemeente Roosendaal die ondersteuning zoeken bij het vinden van werk en/of aanspraak willen maken op een bijstandsuitkering. Het Werkplein biedt informatie en advies over werk, inkomensondersteuning, advies en ondersteuning op maat om ‘naar vermogen’ te participeren en te werken of om uit schulden, armoede of sociaal isolement te komen en te blijven.

Het Werkplein Hart van West-Brabant is er ook voor alle bedrijven die werknemers zoeken. Het Werkplein helpt ze bij het zoeken naar de geschikte kandidaten voor hun bedrijf. Hiervoor beschikt het Werkplein over een groot en gevarieerd regionaal werkzoekendenbestand. Gekwalificeerde mensen die direct aan de slag kunnen, maar ook mensen die ondersteuning nodig hebben om een plek op de arbeidsmarkt te vinden.

www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

Veranderingen bij participatie

Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Onderdeel daarvan is werken in een reguliere baan. De gemeente en werkgevers in de gemeente Roosendaal werken daarom nauw samen om mensen aan een baan te helpen. Maar er zijn ook mensen die geen werk hebben.

Iedereen die werkloos is, maar wel (gedeeltelijk) in staat is om te werken én een inkomen nodig heeft, is vanaf 1 januari 2015 onder één regeling gebracht: de Participatiewet. Zo kan de gemeente iedereen helpen bij het vinden van werk, als dat nodig is. En zo komen er zo veel mogelijk mensen in een gewone baan terecht. Tegelijkertijd moet de gemeente flink bezuinigen. De gemeente maakt daarom in ondersteuning en begeleiding van al deze werkzoekenden.

Wij volgen onder meer hoe de wet- en regelgeving wordt uitgevoerd, wat de gemeentelijke beleidsruimte is binnen het landelijk kader en hoe daaraan vorm wordt gegeven.

Heeft u zelf ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid en de uitvoering er van dan horen wij die graag van u.

info@adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl

Wmo: ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking

Wmo-loket

Voor mensen die hulp kunnen gebruiken door ziekte, een beperking of ouderdomsverschijnselen is er het Wmo-loket. Doel van de ondersteuning is dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij (participatie) en dat mensen zo zelfredzaam mogelijk zijn, daarbij ondersteund door:

  • hulp bij het huishouden
  • vervoer en mobiliteit
  • steun voor mantelzorgers
  • zelfstandig thuis wonen
  • dagbesteding
  • persoonlijke begeleiding

Als u mogelijk specialistische zorg nodig heeft, dan krijgt u een contactpersoon die samen met u kijkt naar uw hulpvraag. Hij kijkt wat u zelf kunt en wat er nodig is in uw persoonlijke situatie. Zo nodig verwijst hij u naar specialistische zorgaanbieders.

www.wegwijsroosendaal.nl

Veranderingen in de ondersteuning

In Nederland is de ondersteuning voor ouderen, mensen met een beperking en mantelzorgers goed geregeld. Toch waren veranderingen nodig. Want mensen vinden nu andere dingen belangrijk. Ouderen willen bijvoorbeeld graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En mensen met een beperking of stoornis willen zo zelfstandig mogelijk leven. Dat kan als de overheid de langdurige zorg anders organiseert. Hervorming van de langdurige zorg is ook nodig omdat de zorgkosten de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. Als we niets veranderen, wordt het veel te duur.

Goede ondersteuning bieden die bij u past. Dat is het streven van de gemeente Roosendaal bij de veranderingen in de zorg. Het gaat om oplossingen die kunnen verschillen van mens tot mens. De gemeente kijkt naar wat iemand zelf kan en waar familie of bekenden bij kunnen helpen. Als daarbij ondersteuning nodig is, dan gaat de gemeente op zoek naar een passende oplossing.

Mensen die thuis ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij de gemeente. De gemeente biedt ondersteuning, hulpmiddelen en woningaanpassingen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Of activiteiten voor een zinvolle invulling van uw dag. Ook beschermd wonen (ggz) is nu een taak van de gemeente.

Heeft u zelf ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid over ondersteuning bij zelfstandig leven dan horen wij die graag van u!

info@adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl

Schuldhulp

WijZijn Traverse Groep

De professionals van WijZijn helpen inwoners van Roosendaal verder bij schulden en regelingen. Inwoners worden geholpen om zicht te krijgen op de financiële situatie, goede keuzes te maken in het omgaan met geld, schulden kwijt te raken (bijvoorbeeld via schuldsanering), en eventuele andere problemen op te lossen (bijvoorbeeld met wonen, opvoeding, relaties etc.) De hulp is gratis en zonder verwijsbriefje.

Veranderingen Schuldhulp

Gemeenten hebben de taak gekregen om beleid te ontwikkelen over schuldhulpverlening. Daarbij moet de gemeente andere beleidsterreinen betrekken. Te denken valt aan zorg (verslaving, gezondheid), reïntegratie(werkloosheid), openbare orde (criminaliteit), welzijn (psychosociale hulpverlening), onderwijs (laaggeletterdheid). Het gemeentelijk beleid is er op gericht om (sociale) uitsluiting zoveel als mogelijk tegen te gaan, zodat inwoners mee kunnen doen.
Gewerkt wordt aan het oplossen of hanteerbaar maken van het schuldenprobleem. Daarnaast wordt er ook iets gedaan aan de andere problemen waar de persoon mee te maken heeft (en die mede oorzaak zijn van het ontstaan van problematische schulden). Immers armoede is veel meer dan een geldkwestie.

Heeft u zelf ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid dan horen wij die graag van u.

info@adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl